สปท.ร่วมกับ กสส. อวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ

     เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ นำโดย นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักฯ  นางอรทัย อ่องรัตนา ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกับกองสื่อสารพัฒนาการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักฯ เข้าพบมอบของขวัญที่ระลึก และร่วมอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
     ทั้งนี้คณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ได้มอบของขวัญที่ระลึก พร้อมทั้งอวยพรเนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 และเสนอแนะแนวทางในการทำงานในปี 2561 อีกด้วย