สปท.ร่วมกับ GIZ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการน้ำในภาวะวิกฤต

            เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับเกียรติ จากนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการน้ำในภาวะวิกฤต ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German InterNational Cooperation: GIZ) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มีการดำเนินมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ เพื่อบรรเทาปัญหาวิกฤตด้านน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศไทย โดยมีพื้นที่นำร่อง ได้แก่ ลุ่มน้ำสาขาห้วยบาตรของลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดีของลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก และลุ่มน้ำแม่กลอง

         การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Roland Treitler ProJect Director ,Giz ,หน่วยงานภาครัฐ , รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมบรรยาย และมีประเด็นข้อซักถาม เสนอแนะในการทำงานในครั้งนี้ด้วย และเมื่อ เวลา 12.00 น. นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นผู้ร่วมปิดพิธีการประชุมฯ