ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือไทย-ลาว

เมื่อวันที่  7 พ.ย. เวลา 14.00 น. นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือไทย – ลาว  ตามแผนการดำเนินงานระยะ 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561- 2564 ซึ่งทาง กรมทรัพยากรน้ำของ สปป.ลาวได้ยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปีภายใต้ความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำของไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามเพื่อดำเนินการในกรอบความร่วมมือ