ประชุมสำนัก

    เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2560 เวลา 15.30 น. -16.30 น. นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุม เพื่อถ่ายทอดรายละเอียดเนื้อหาต่างๆ คราวที่ได้ร่วมประชุมกับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำในครั้งที่ผ่านมา เพื่อนำมาถ่ายทอดลงสู่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภายในสำนักฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานในแผนปี 2561

    ในการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักได้เน้นย้ำ เรื่อง  Knowledge Management (KM) โดยให้นำมาใช้เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือใช้เป็นเครือข่ายขององค์กรเพื่อใช้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง และเรื่องกระบวนการทำงาน ให้ปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อบทบาทภารกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต