การประชุมคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ (ASEAN Working Group on Water Resources Management: AWGWM) ครั้งที่ 18

     เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ (ASEAN Working Group on Water Resources Management: AWGWM) ครั้งที่ 18 เพื่อหารือกำหนดกรอบท่าทีและแนวทางการดำเนินโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือ AWGWRM ร่วมกับหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำ สำหรับเตรียมการในการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม AWGWM ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ กรุงเนปอดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  โดยมีรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (นายสมนึก สุขช่วย) เป็นประธานการประชุม