ถามตอบ

FAQs - ถามตอบ

ข้าราชการที่ได้รับทุนศึกษาฝึกอบรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 ข้าราชการผู้ได้รับทุนต้องลาไปฝึกอบรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ไม่ถือเป็นการเดินทางไปราชการและไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายสมทบตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

นาย ก. ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2558 รวม 7 วัน มีรายละะเอียดดังนี้ วันที่ 1-3 ตุลาคม 2558 เดินทางไปราชการในพื้นที่จังหวัด พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และสุโขทัย วันที่ 4-6 ตุลาคม 2558 เดินทางไปร่วมประชุมสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่(ผู้จัดรับผิดชอบค่าเช่าที่พัก) วันที่4-5 ตุลาคม 2558 วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ได้เดินทางไปราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง พะเยา อยากทราบว่า การเบิกค่าเช่าที่พักก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 3 ตุลาคม 2558 และ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ผู้เบิกมีสิทธิเลือกเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่ายตามพระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้หรือไม่

หลักกฏหมาย

1.พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 17 กำหนดให้การเดินทางไปราชการที่จำเป็นต้องพักแรมให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่ระเบียบกำหนด

2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ18 กำหนดให้การจัดที่พักการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดที่พักทั้งหมดหรือบางส่วนให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม แต่ถ้าผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรของรัฐให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการยกเว้นค่าเช่าที่พักให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักตามบัญชีท้ายระเบียบ ดังนั้น การพักค้างแรมในคืนวันที่ 3ตุลาคม 2558 เป็นการพักค้างแรมภายหลังการเดินทางไปราชการเสร็จสิ้น โดยมีเหตุจำเป็นต้องพักค้างแรมเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 4 ตุลาคม 2558 จึงต้องเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริงตามระเบียบฯ สำหรับการพักค้างแรมในคืนวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เป็นการพักค้างแรมภายหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้นโดยมีเหตุจำเป็นต้องพักค้างแรมเพื่อที่จะเดินทางไปราชการอื่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง พะเยา ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 จึงสามารถเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายหรือจ่ายจริงได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 8 กำหนดรายการค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมวสามารถเบิกจ่ายได้มี 15 รายการ โดยไม่มีการกำหนดค่าจัดทำเข็มวิทยฐานะไว้ด้วย ดังนั้น ค่าจัดทำเข็มวิทยฐานะจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีที่ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมจะเบิกจ่ายค่าจัดทำเข็มวิทยฐานะถือเป็นการเบิกค่าใช้จ่ายซึ่งมิได้กำหนดไว้ในระเบียบ หัวหน้าส่วนราชการของผู้จัดการฝึกอบรมต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายการดังกล่าวได้

เจ้าหน้าที่ผุ้จัดการฝึกอบรมเดินทางไปจัดเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรมโดยมีการขออนุมัติเดินทางต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเดินทางไปเตรียมการฝึกอบรมถือว่าเป็นการพักค้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการฝึกอบรมจึงต้องเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักตามระเบียบกระทรวงกาาคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โโยเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0406.4/ว5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลการกระทบจากาการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ พ.ศ. 2556

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้ค่าอาหารในการฝึกอบรมสามารถเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดโดยมิได้กำหนดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่อย่างใด ในการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส่วนราชการผุ้จัดการฝึกอบรมต้องเบิกจ่ายจริงตามจำนวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยหลักฐานการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (บาร์โค้ด) ต้องแสดงจำนววนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามจริงเป็นจำนวนทั้งสิ้นเท่าใด เพื่อประกอบในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินของหัวหน้าส่วนราชการ

หากผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องพักแรมในระหว่างการเดินทางก็สามารถเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยมีสิทธิเลือกเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่ายหรือจ่ายจริงก็ได้ เนื่องจากผู้จัดการอบรมไม่ได้จัดที่พักให้ระหว่างการเดินทาง

กรมเป็นผู้จัดการฝึกอบรมไม่จัดที่พักและไม่มีประสานที่พักให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะออกค่าเช่าที่พักให้ทั้งหมด ก็ควรใช้วิธีจัดที่พักให้ตามอัตราท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 18 ไม่ควรให้เบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายอาจสูงกว่าการจัดที่พักให้ผู้เข้ารับการอบรม

ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม ข้อ 15 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ

โครงการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สถานที่ของเอกชนในการจัดเลี้ยง จึงมีการเบิกจ่ายค่าอาหาร และค่าเช่าที่พักในอัตราที่สูงกว่าระเบียบกำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระเบียบฯ กำหนด ดังนั้น จึงอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 7 ซึ่งกำหนดให้การเบิกจ่ายที่ไม่สามารถปฎิบัติตามระเบียบได้ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณโดยคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสมและประหยัด