นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางจันทร์เพ็ญ จรัสดำรงนิตย์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวอารีย์ สุวราช

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

 

นายธาดา เอี่ยมระหงษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวพรพรรณ เหล่าวณิชยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนันท์นภัส มูลกาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธัญญาพร นวลแดง
เจ้าพนักงานธุรการ