• วันนี้ (13 ธันวาคม 2566) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพิธีรับพระราชทานรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 – 2566
  • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ
  • นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
  • การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
  • ขอรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน
  • ขอรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน
  • โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบัญชีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
  • การประชุมเพื่อชี้แจ้งและนำเสนอเอกสาร
  • ประชุมผู้บริหาร

 

 

 

งานตรวจสอบภายในภาคราชการ เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 โดยระเบียบการเบิกจ่าย เงินจากคลัง พ.ศ.2505 ได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงาน 1 คนหรือหลายคน เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบ ในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายของเจ้า ของงบประมาณนั้น ๆ และตรวจสอบงานด้านอื่นตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นการภายใน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง ต่อหัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อยเดือนละครั้ง และต่อมาในปี พ.ศ.2516 ข้อกำหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ได้ถูกนำไปกำหนดไว้ในระเบียบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการนำส่งเงินของส่วนราชการ พ.ศ.2516 แทน