1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินการบริหารพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ
ของหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินการบริหารพัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารงานด้านอื่นๆ ของหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ

3. เสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข ในข้อ 1 และข้อ 2 รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบ

4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ กรมบัญชีกลางคณะกรรมการตรวจสอบ ภาคราชการประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำปี