ถามตอบ

FAQs - ถามตอบ

ส่วนราชการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายต่างประเทศโดยให้มีการศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 13-19 กันยายน 2558 และส่วนราชการได้จ้างบริษัททัวร์ดำเนินการในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ปรากฏว่ามีข้าราชการ 1 ราย ไม่สามารถเดินทางไปร่วมศึกษาดูงานได้เนื่องจากมารดาป่วยกระทันหันและเสียชีวิตจึงต้องอยู่จัดพิธีศพมารดา ทั้งนี้ ส่วนราชการได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯอยากทราบว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานของข้าราชการรายดังกล่าวจะสามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้หรือไม่

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 มีหลักเกณฑ์ว่า ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมสามารถใช้ดุลพินิจเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดได้เท่าที่จ่ายจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสมและประหยัดและกำหนดให้ส่วนราชการจ้างจัดฝึกอบรมได้ กรณัดังกล่าวแม้เป็นเหตุสุดวิสัยแต่ถือเป็นเหตุส่วนตัวซึ่งไม่ได้เกิดจากทางราชการเป็นเหตุ ดังนั้น ข้าราชการรายดังกล่าวจึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศตามระเบียบฯจากเงินงบประมาณได้

การเรียกเก็บค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก 3 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง เห็นว่า เป็นอำนาจของสำนักงานปลัดฯที่จะพิจารณาว่าการฝึกอบรมเป็นภารกิจหรือไม่หากเป็นภารกิจก็สามารถจัดเก็บค่าลงทะเบียนได้และการเรียกเก็บต้องเรียกเก็บจากผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ 3 หน่วยงานเท่านั้นโดยถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงการคลังฯ

การส่งข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ ข้อ 9 กรณีที่หารือหัวหน้าส่วนราชการได้อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมแล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมได้และกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมไม่ได้จัดอาหารที่พักหรือยานพาหนะให้ทั้งหมดหรือบางส่วนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกเบี้ยเลี่ยงเดินทางค่าเช่าที่พักค่าพาหนะในส่วนที่ผู้จัดไม่ได้จัดให้จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบฯ ข้อ 20