1.  นายเสน่ห์ สาธุธรรม ประธานกรรมการ  
2.  นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข กรรมการ  
3.  นายชาคริต คูวิบูลย์ศิลป์ กรรมการ  
4.  นายประยุทธ์ ไกรปราบ กรรมการ  
5.  นางสาวรัชชนันท์ วรรโณภาศ กรรมการ  
6.  นางสาวภัสสร ปราบริปู กรรมการ  
7.  นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ  

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทรัพยากรน้ำ

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

 

     

  

 

 ดูทั้งหมด

 

 

ก่อนหน้า     หน้าถัดไป