ครั้งที่ 1 การพัฒนาศักยภาพโค้ช STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (ทส.+พม.)

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 กลุ่มงานจริยธรรม กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพโค้ช STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต

ครั้งที่ 2 การพัฒนาศักยภาพโค้ช STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (ขยายผลจัดตั้งชมรม/กลุ่มบุคลากร)

วันที่ 25 มีนาคม 2567 กลุ่มงานจริยธรรม กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโค้ช STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.)

                                                                     

  เอกสารเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต