นายธีระชุณ  บุญสิทธิ์

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

 

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม ลำดับที่ 1

นายกิตติ  จันทร์ส่อง

เลขานุการกรม

รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม ลำดับที่ 2

    

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

  

ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างวินัย สลก.

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

 

(โครงสร้างกลุ่มงานจริยธรรม ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ 546/2565 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายใน กรมทรัพยากรน้ำ) 

 

 

     

 

นางสาวกุสุมา แกล้วทนงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 

 นางสาวสุจิตรา ชูจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพัชรี โพธิ์สัย

นิติกร

ส่วนเสริมสร้างวินัย สลก.

ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

นายธนะชัย เย็นใจ

นิติกร

ส่วนเสริมสร้างวินัย สลก.

ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

 

นายพิชญวุฒิ หนูเจียม

นิติกร

ส่วนเสริมสร้างวินัย สลก.

ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง

 
 
 

 

ก่อนหน้า     หน้าถัดไป