กลุ่มงานจริยธรรม ชื่อย่อ "กจ." 

ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ 546/2565 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายใน กรมทรัพยากรน้ำ

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

        1. พัฒนาระบบ เครื่องมือและกลไกที่จะสนับสนุนการส่งเสริมจริยธรรมในส่วนราชการ

        2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการในส่วนราชการให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

        3. ให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการยกระดับธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ รวมถึงแนวทาง การนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ

        4. วิเคราะห์ข้อมูลด้านจริยธรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงในเรื่องจริยธรรม การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

        5. จัดทำข้อกำหนดจริยธรรม หรือพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำของข้าราชการ ในส่วนราชการที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

        6. ดำเนินการตามมาตรการหรือแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้าน การทุจริต เช่น การพัฒนาองค์กรคุณธรรม การส่งเสริมจริยธรรมและการเสริมสร้างวินัย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

        7. รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน

        8. รับและดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ และกำหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน

        9. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมเสนอต่อ ก.พ.

        10. เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

        11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ. หรือ ก.ม.จ. มอบหมาย

  

 

หน่วยงานภายใน

      ให้แบ่งส่วนราชการภายในกลุ่มงานจริยธรรม เป็น 3 ฝ่าย ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

       1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

            1) ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

            2) ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจทานความถูกต้องของหนังสือราชการ คำสั่ง สำนวนการสืบสวนก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา

            3) รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ พัสดุ และครุภัณฑ์ของกลุ่มงานจริยธรรม กรมทรัพยากรน้ำ

            4) ทำหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมทรัพยากรน้ำ

            5) ดำเนินการตามตัวชี้วัดกรมทรัพยากรน้ำตามที่ได้รับมอบหมาย

            6) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ของกลุ่มงานจริยธรรม กรมทรัพยากรน้ำ

            7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

       2. ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

            1) ดำเนินการส่งเสริม รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และมาตรฐานประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรม

            2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

            3) ดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม และแผนส่งเสริมคุณธรรมของ กรมทรัพยากรน้ำ

            4) พัฒนาระบบงาน มาตรการและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

            5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

       3. ฝ่ายคุ้มครองจริยธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

            1) ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของกรมทรัพยากรน้ำ 

            2) สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา

            3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจพิจารณาสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม

            4) ให้ความช่วยเหลือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรม กรมทรัพยากรน้ำ อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม

            5) ดำเนินการตามนโยบายของทางราชการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ

            6) จัดทำฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ และดำเนินการตามนโยบายของทางราชการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ

            7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ก่อนหน้า    หน้าถัดไป