การประเมินITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

เอกสารการประเมิน ITA ของกรมทรัพยากรน้ำ

 
 

 

ก่อนหน้า     หน้าถัดไป