วิสัยทัศน์

การอำนวยความยุติธรรมเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ

1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ปรับปรุงกฏหมายและระเบียบต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

2.ตรวจสอบ ดำเนินคดี ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน