พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ หลักเกณฑ์ การขอรับใบอนุญาต  กำหนดอัตราค่าใช้น้ำ