สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ....

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 บัญญัติให้การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต

การขอต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการอนุญาต รวมทั้งการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและ

ประเภทที่สามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง นอกจากนี้ ใบอนุญาตอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับ

ใบอนุญาตการใช้น้ำต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้น้ำ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรน้ำสาธารณะหรือเพื่อ

รองรับภาวะวิกฤติน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

แล้ว แต่โดยที่กฎกระทรวงกำหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้ร่างกฎ

ที่กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งในการประกอบอาชีพหรือดำรงชีวิตของประชาชน หรือ

ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ หรือยื่นเอกสารใดๆ ให้หน่วยงานของรัฐเป็นร่างกฎที่ต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่

เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชนตาม

มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพ.ศ. 2562 ประกอบกับ

แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

 

 

อ่านเพิ่มเติม       −−−−>>    สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

                          −−−−>>    ร่างกฎกระทรวง

                          −−−−>>    รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย