สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

 ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

 สาธารณะ พ.ศ. ....

 

 

 

 

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ โดยได้กำหนดห้ามดำเนินกิจกรรมหรือ

กระทำการใด ๆ ที่มีผลเป็นการทำให้เสื่อมสภาพแหล่งน้ำหรือเสื่อมประโยชน์ต่อการใช้น้ำในทรัพยากรน้ำสาธารณะและกำหนดห้าม

ดำเนินกิจกรรมหรือกระทำการใด ๆ ที่มีผลเป็นการทำให้เกิดภาวะมลพิษแก่แหล่งน้ำหรือระบบนิเวศของแหล่งน้ำในทรัพยากรน้ำ

สาธารณะ ซึ่งเป็นการกำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติหรือดำเนินการในการประกอบอาชีพหรือการดำรงชีวิต และกรมทรัพยากรน้ำ

ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นแล้ว แต่โดยที่กฎกระทรวงกำหนดร่างกฎ

ที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้ร่างกฎที่กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งในการประกอบอาชีพหรือดำรงชีวิตของประชาชนเป็นร่างกฎที่ต้องดำเนินการรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการ

วิเคราะห์นั้นแก่ประชาชนตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

พ.ศ. 2562 ประกอบกับแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

 

 

อ่านเพิ่มเติม        −−−−>>    สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

                           −−−−>>    รายงานการประชุมการให้ความเห็นชอบของ กนช. 

                           −−−−>>    ร่างกฎกระทรวง 

                           −−−−>>    รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย