วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายปิ่นสักก์  สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม ตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม 9 ขั้นตอน 3 ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยในส่วนของ ทน. มี นายนิทัศน์  สุดดีพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม ลำดับที่ 1 รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom