วันที่ 29 เมษายน 2565 นายธีระชุณ บุญสิทธิ์  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2565 จัดขึ้นเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเป็นแนวทางในการบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ของกรมทรัพยากรน้ำ ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom