ค้นหาวันที่ประชุม ::

ข้อมูลการจองห้องประชุม
#
หัวข้อการประชุม หน่วยงาน ห้องประชุม ประธานที่ประชุม เวลา เอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติม
#
หัวข้อการประชุม หน่วยงาน ห้องประชุม ประธานที่ประชุม เวลา เอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติม
1ประชุม Zoom 6622716197กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสายชลรองอทน.20/02/2023
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
2ระชุมคณะกรรมการกรรมกำกับขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 Zoom 6622716197กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสายชลรองอทน.16/02/2023
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
3ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หมายเหตุ : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Microsoft team สำนักงานเลขานุการกรมสายชลนายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช ที่ปรึกษาอธิบดีกรมทรัพยากรน้14/02/2023
13:00 น. ถึง 15:00 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
4ประชุมคณะกรรมการกรรมกำกับขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานด้านสิทธิธมนุษยชนของกรมทรัพยากรน้ำ Zoom 6622716197กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสายชลรองอทน.09/02/2023
13:30 น. ถึง 16:00 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
5การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบของบุคคลที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566สำนักงานเลขานุการกรมสายชลอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ08/02/2023
10:00 น. ถึง 12:00 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
6การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2566 และการประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดทำรายงานประจำปีของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2566กองยุทธศาสตร์และแผนงานสายชลนายธีระชุณ บุญสิทธิ์07/02/2023
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
7ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กรกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2566 Zoom"6622716197")กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสายชลรองอทน.06/02/2023
13:30 น. ถึง 16:00 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
8รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่สำนักงานเลขานุการกรมสายชล-03/02/2023
08:30 น. ถึง 12:00 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
9ประชุมทิศทางการวิจัยพัฒนาด้านน้ำกองการจัดสรรน้ำสายชลอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ01/02/2023
13:30 น. ถึง 16:00 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
10ประชุมคณะกรรมการ ICT ครั้งที่ 2/2566ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสายชล30/01/2023
08:30 น. ถึง 12:00 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
11ประชุมถ่ายทอดผลการวิจัยแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการน้ำ (ภาค1-11 )กองการจัดสรรน้ำสายชลอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ หรือผู้แทน27/01/2023
13:00 น. ถึง 16:30 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
12รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่สำนักงานเลขานุการกรมสายชล-27/01/2023
08:30 น. ถึง 12:00 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
13ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่1/2566กองยุทธศาสตร์และแผนงานสายชลอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ25/01/2023
13:30 น. ถึง 16:30 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
14ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงฯ ทส. ครั้งที่ 1/2566ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำMCIO ทส.25/01/2023
09:00 น. ถึง 16:30 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
15ประชุมคณะกรรมพัฒนาระบบราชการของกรมทรัพยากรน้ำ Zoom 6622716197กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสายชล19/01/2023
10:00 น. ถึง 12:00 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
16ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทส. ครั้งที่ 1/2566ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ16/01/2023
08:30 น. ถึง 16:30 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
17ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ครั้งที่ 2 Zoom หมายเลข 6622716287กลุ่มนิติการสายชลรองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์06/01/2023
10:00 น. ถึง 12:00 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
18ทดสอบระบบและปรับปรุงห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสายชลประธาน05/01/2023
08:00 น. ถึง 17:00 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
19มอบนโยบายให้กับหน่วยงานระดับพื้นที่ (zoom : 25113826594)กองยุทธศาสตร์และแผนงานสายชลปลัดกระทรวงฯ (นายจตุพร บุรุษพัฒน์)03/01/2023
13:00 น. ถึง 16:30 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด
20คณะกรรมการกำกับ ดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ครั้งที่ 1/2565สำนักงานเลขานุการกรมสายชลหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม28/12/2022
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ไม่มีเอกสารรายละเอียด