รายละเอียดการขอใช้ห้องประชุม


ชื่อ :: นามสกุล ::

ตำแหน่ง ::

หน่วยงานที่สังกัด ::

เบอร์โทรศัพท์ :: ห้องประชุม ::

การใช้ระบบ Conference ::
ไม่ใช้ ใช้ภายในกรมทรัพยากรน้ำ (ZOOM) ใช้กับหน่วยงานภายนอก (ระบุชื่อหน่วยงาน)
หัวข้อการประชุม ::


ประธานที่ประชุม ::

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ::

ในวันที่ :: เดือน :: ปี ::

เริ่มเวลา :: . น.

ถึงเวลา :: . น.

การบันทึกเสียง :: ใช้ ไม่ใช้

เอกสารประกอบการประชุม ::


ห้องประชุมสายชล

การขออณุญาตใช้ห้องประชุม กรมทรัพยากรน้ำ

1. ผู้ขอใช้ห้องประชุม สามารถตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุม ในระบบจัดการห้องประชุม กรมทรัพยากรน้ำ ที่นี่

2. ผู้ขอใช้ห้องประชุม จะต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนจองห้องประชุม และต้องได้รับอนุมัติในระบบจัดการห้องประชุม กรมทรัพยากรน้ำ ก่อนใช้ห้องประชุมทุกครั้ง

3. ผู้ขอใช้ห้องประชุม จะต้องประสานและยืนยันการใช้ห้องประชุม และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการใช้ห้องประชุม ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ ในเวลาราชการ

4. ผู้ขอใช้ห้องประชุมที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ห้องประชุมจะต้องประสานผู้ดูแลห้องประชุมเพื่อนัดเวลาเปิด-ปิด ห้องประชุมและอุปกรณ์ในห้องประชุม