ปฏิทินการใช้ห้องประชุม

จัดพิมพ์รายงาน
Conference หน่วยงานภายนอก
Conference ภายในกรมทรัพยากรน้ำ (ZOOM)
การประชุมปกติ