Up

การประเมินองค์กรคุณธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม
  ♦ ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและแผนปฏิบัติการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ♦ แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
  ♦ รายงานผลการดำเนินการ

ประกาศเจตนารมณ์ของกรมทรัพยากรน้ำ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)
 

การยกย่องบุคลากรที่มีคุณธรรม
      
   
  กิจกรรมส่งเสริมการสร้างพื้นที่สีเขียวภายในสำนักงาน
 

   


สื่อองค์ความรู้
  ♦ สื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  ♦ สื่อเสริมสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริต
  ♦ องค์ความรู้ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562
 

แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

 

 

 
 
Powered by Phoca Download