โปสเตอร์
 

•    มาตรา 3 คำนิยาม หน่วยงานของรัฐ

•    มาตรา 3 คำนิยาม เจ้าหน้าที่ของรัฐ

•    มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม

•    มาตรา 8 คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)

•    มาตรา 19 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

•    มาตรา 20 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน้าที่ขององค์กรการบริหารงานบุคคล

•    มาตรา 76 วรรค 3 และ 219 มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560

       
   
     Infographic มาตรฐานทางจริยธรรม
 

•    มาตรา 3 คำนิยาม หน่วยงานของรัฐ

•    มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม

•    มาตรา 8 คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)

•    มาตรา 19 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

•    มาตรา 20 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน้าที่ขององค์กรการบริหารงานบุคคล

•    มาตรา 76 วรรค 3 และ 219 มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560

•    มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ 1 : ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา

     พระมาหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

•    มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ 2 : ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่

•    มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ 3 : กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม

•    มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ 4 : คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

•    มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ 5 : มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

•    มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ 6 : ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

•    มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ 7 : ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

       
   
     วีดิทัศน์  
 

    ตอนที่ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ

•    ตอนที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่

•    ตอนที่ 3 ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม

•    ตอนที่ 4 ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

•    ตอนที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

•    ตอนที่ 6 ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

 

       
   

     สปอตวิทยุ​  

 

•    ตอนที่ 1 ชุด เรา...ยึดมั่น (MP3)

•    ตอนที่ 2 ชุด แค่ นิดหน่อย (MP3)

•    ตอนที่ 3 ชุด เราเลือกได้ (MP3)

•    ตอนที่ 4 ชุด 4 คำ (MP3)

•    ตอนที่ 5 ชุด งานกับหัวใจ (MP3)

•    ตอนที่ 6 ชุด เท่าเทียม (MP3)

•    ตอนที่ 7 ชุด แบบอย่างที่ดี (MP3)

       
   
     เอกสารเผยแพร่