สื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

 

สกู๊ปมาตรฐานทางจริยธรรม...จำขึ้นใจ

ตอน ข้าราชการ...มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่

คุณสุรีรัตน์ ธนากิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

 

 

 

รับชมสกู๊ปมาตรฐานทางจริยธรรม อื่นๆ

มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ตามมาตรา 5 ในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

ดำรงตนแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมายและมีวินัย

 

 สกู๊ปมาตรฐานทางจริยธรรม...จำขึ้นใจ

 ตอน ข้าราชการ...ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

 คุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

 

 สกู๊ป มาตรฐานทางจริยธรรม...จำขึ้นใจ

 ตอน ข้าราชการ...ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี

 คุณสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

 

 สกู๊ป มาตรฐานทางจริยธรรม...จำขึ้นใจ

 ตอน ข้าราชการ...ซื่อสัตย์สุจริต

 คุณช่อทิพย์ โคตโน นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ 21

 

 สกู๊ป มาตรฐานทางจริยธรรม...จำขึ้นใจ

 "ข้าราชการ...ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและมีจิตสาธารณะ"

 คุณจิราภรณ์ สีดาพล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุข อ.เชียงยืน จ. มหาสารคาม