กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2558 เรื่อง เรื่องโอนสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ
 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไปเป็นของ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา 

 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2560  เรื่อง การจัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ

 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2561 เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

 ผังโครงสร้างกรมทรัพยากรน้ำในปัจจุบัน