วันที่ 8 เมษายน  2565  นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานข้อกำหนดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ กรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างข้อกำหนดจริยธรรมของกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2565 และร่างแบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการของกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นแนวทางจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2565