ระบบรายงานตัวชี้วัดประหยัดน้ำ


หน้าหลัก | ลงทะเบียนหน่วยงาน | คำชี้แจงตัวชี้วัด | คู่มือการใช้งาน | เข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย
ประกาศ Smiley face
หน่วยงานสามารถอัพเดทไฟล์คณะทำงานและแผนปฏิบัติการ
โดยใช้เมนูกรอก/ปรับปรุง คำสั่งคณะทำงาน
และเมนูกรอก/ปรับปรุง แผนปฏิบัติการ
ประกาศ Smiley face
การกรอกตัวชี้วัดประหยัดน้ำในระดับจังหวัดกำหนดใช้ระบบตัวแทน
โดยมีหน่วยงานประกอบด้วย 9 ประเภท คือ
หน่วยงานราชการ สถาบันอุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน ตุลาการ หน่วยงานรัฐสภา สถานศึกษาของรัฐทุกประเภทที่ต่ํากว่าระดับอุดมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอิสระ

ซึ่งจังหวัดต้องคัดเลือกตัวแทนอย่างน้อยประเภทละหนึ่งหน่วยงาน
ถ้าไม่มีหน่วยงานประเภทไหนไม่ต้องคัดเลือก

ถ้าจังหวัดไม่ได้คัดเลือกหน่วยงานของท่านเป็นตัวแทน ยังไม่ตัองดำเนินการในปี 2559
ประกาศ Smiley face
หน่วยงานเดี่ยวๆในส่วนกลางสามารถตรวจสอบคะแนนเบื้องต้นได้
จากเมนูตรวจสอบคะแนน
ถาม : จะติดต่อแจ้งปัญหา หรือสอบถามระบบตัวชี้วัดได้อย่างไร?
ตอบ : email มายัง watersaving@dwr.mail.go.th
      โทรศัพท์: 02-271-6000 ต่อ 6710
ถาม : อาคารแบ่งเป็นกี่ประเภท?
ตอบ : 5 ประเภท
      1.อาคารที่มีหน่วยงานเดียวและมีมิเตอร์น้ำ
      2.อาคารที่มีหลายหน่วยงานในตึกเดียวและมีมิเตอร์น้ำ
      3.อาคารที่เป็นโรงพยาบาล
      4.อาคารที่มีลักษณะบริการ เช่น โรงเรียน
      5.อาคารของหน่วยงานที่มีที่ทำการหลายแห่ง
      6.อาคารของหน่วยงานที่มีที่ทำการหลายแห่งและเป็นหน่วยบริการ
ถาม : อาคารที่มีหลายหน่วยงานในตึกเดียวและมีมิเตอร์น้ำมีการรายงานปริมาณน้ำอย่างไร?
ตอบ : มีการแยกหน่วยงานเป็นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานย่อย
      หน่วยงานหลักจะต้องลงทะเบียนก่อน หน่วยงานย่อยจึงจะลงทะเบียนได้
      หน่วยงานหลักจะรายงานปริมาณการใช้น้ำ ปริมาณน้ำปีฐาน บุคลากรของหน่วยงานหลัก ผู้ติดต่อของหน่วยงานหลัก
      หน่วยงานย่อยจะรายงานบุคลากรของหน่วยงานย่อย ผู้ติดต่อของหน่วยงานย่อย
      การคำนวณการใช้น้ำ จะนำบุคลากรและผู้ติดต่อของหน่วยงานหลักรวมกับหน่วยงานย่อย
ถาม : อาคารประเภทใดบ้างที่ไม่ต้องดำเนินการรายงานตัวชี้วัดของ กพร?
ตอบ : อาคารที่มีลักษณะเป็นอาคารเช่าและค่าน้ำรวมอยู่ในค่าส่วนกลาง
      อาคารที่ใช้น้ำบาดาล หรือผลิตน้ำใช้เอง
ถาม : ตัวชี้วัดมีกี่ระดับ?
ตอบ : 5 ระดับ
      1.แต่งตั้งคณะทำงานที่ทำหน้าที่ประหยัดน้ำ
      2.จัดทำแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ
      3.รายงานปริมาณการใช้น้ำประจำเดือน
      4.ลดการใช้น้ำได้ 5 เปอร์เซ็นต์
      5.ลดการใช้น้ำได้ 10 เปอร์เซ็นต์
ถาม : ข้อมูลที่ใช้ในการรายงาน?
ตอบ : ข้อมูลปริมาณน้ำของกิจการประปาทุกประเภท
      ข้อมูลบุคลากรภายในของหน่วยงาน เช่น เจ้าหน้าที่ประจำ บุคคลที่ทำงานประจำอยู่ในอาคารนั้นๆ
      ข้อมูลบุคลากรภายนอกหน่วยงาน เช่น ผู้มาติดต่อ ผู้ป่วยนอก เจ้าหน้าที่ เป็นต้น
ถาม : ใช้เบาร์เซอร์ ie แล้วขึ้นตัวอักษรอ่านไม่ออก
ตอบ : ให้คลิ๊กขวาที่เบาร์เซอร์ เลือก Encoding->Unicode (UTF-8)
      ระบบแสดงผลได้ดีบน firefox และ Chrome
ถาม : การกรอกข้อมูลปริมาณขึ้นเป็นเลขหลักเดียว?
ตอบ : การกรอกปริมาณน้ำต้องกรอกเป็นตัวเลขติดกันไม่มีเครื่องหมาย เช่น 1000
ถาม : การกรอกข้อมูลปริมาณน้ำปีฐานทำไมแจ้งว่ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน?
ตอบ : การกรอกปริมาณน้ำปีฐานจะต้องกรอกปริมาณน้ำให้ครบทุกเดือนในครั้งเดียว
      และหากต้องแก้ไขปริมาณน้ำสามารถเข้าแก้ไขได้จากเมนูข้อมูลหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ถนนพระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Telephone : (02) 271 6000    Fax. : (02) 271 6000
E-mail : watersaving@dwr.mail.go.th    Website: www.dwr.go.th