รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง

สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำโขง ในลุ่มน้ำโขงตอนล่างของกรมทรัพยากรน้ำ เป็นสถานีในเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong Hydrological Cycle Observation System: Mekong-HYCOS) มีจำนวน 6 สถานี ได้แก่
1 แม่น้ำโขงที่เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2 แม่น้ำโขงที่เชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
แม่น้ำโขงที่หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
4 แม่น้ำโขงที่นครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
5 แม่น้ำโขงที่มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
6 แม่น้ำโขงที่โขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

การติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง 
ฤดูแล้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนพฤษภาคม รวบรวมข้อมูลทุกวันจันทร์
ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม รวบรวมข้อมูลทุกวันทำการ

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Powered by Phoca Download