Up

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

           


Link KM DWR (ระบบเดิม)

สรุปกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2565
 

 

KM-COP#5  เรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ" 

 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
  ♦ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ"
   เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
  ♦ โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบเครือข่ายน้ำหนองหวายแบบมีส่วนร่วม รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
   ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม
  ♦ การวิเคราะห์สมดุลน้ำระดับตำบลในพื้นที่นอกเขตชลประทานของประเทศไทย
  ♦ อุปกรณ์วัดระดับน้ำสูงสด (Flood Level Marker)
  ♦ รายงานการประชุม

KM-COP#4  เรื่อง "สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ" 

 
 
Clip Video
 

       
 
เอกสารประกอบการประชุม
  ♦ โครงการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ" เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565
  ♦ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ"
  ♦ รายงานการประชุมเรื่อง "สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ"

KM-COP#3 เรื่อง แนวการจัดทําสมดุลน้ําเพื่อการจัดสรรน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

 
 
Clip Video
 

       
 
เอกสารประกอบการประชุม
  ♦ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการจัดทําสมดุลน้ําเพื่อการจัดสรรน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 
   วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
  ♦ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการจัดทําสมดุลน้ําเพื่อการจัดสรรน้ำ
   ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561
 
  ♦ รายงานการประชุมเรื่องแนวทางการจัดทําสมดุลน้ําเพื่อการจัดสรรน้ําตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 

KM-COP#2 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่รางวัลเลิศรัฐ  สาขาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

   
 
เอกสารประกอบการประชุม
  ♦ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่รางวัลเลิศรัฐ
   สาขาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 วันพฤหัสบดีที่  17  ธันวาคม 2563
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่รางวัลเลิศรัฐ 
   สาขาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
  ♦ รายงานการประชุมเรื่องการกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ระดับบุคคล

KM-COP#1 : เรื่อง การกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ระดับบุคคล

 

 
 
Clip Video
 

       
 
เอกสารประกอบการประชุม
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ระดับบุคคล" วันพฤหัสบดีที่  17  ธันวาคม 2563
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ระดับบุคคล" 
  ♦ รายงานการประชุมเรื่องการกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ระดับบุคคล

DWR-Workshop :  เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 

 
 
Clip Video
 

 
 
 
 
เอกสารประกอบการประชุม
  ♦ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ระยะที่ 1"   ระหว่างวันที่  8 - 9  ธันวาคม 2563
  ♦ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ระยะที่ 1"
  ♦ รายงานการประชุมเรื่องการขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ระยะที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Powered by Phoca Download