Up

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)

 การขับเคลื่อน PMQA 4.0 


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลสถาปัตรกรรมองค์กรกรมทรัพยากรน้ำ 
  ♦ ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กรกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กรกรมทรัพยากรน้ำ (ยกเลิก) 

แผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0
  ♦ แผนขับเคลื่อน PMQA 4.0 ปี 2567
  ♦ แผนขับเคลื่อน PMQA 4.0 ปี 2566
  ♦ แผนขับเคลื่อน PMQA 4.0 ปี 2565
  ♦ แผนขับเคลื่อน PMQA 4.0 ปี 2564
  ♦ แผนขับเคลื่อน PMQA 4.0 ปี 2563 (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1)
  ♦ แผนขับเคลื่อน PMQA 4.0 ปี 2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0
  ♦️ รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ปี 2566 (รอบ 12 เดือน)
  ♦️ รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ปี 2566 (รอบ 9 เดือน)
  ♦️ รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
  ♦️ รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
  ♦ รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
  ♦ รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ปี 2564
  ♦ รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ปี 2563
  ♦ รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ปี 2562

การสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  ♦ รายงานผลการสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดต้นทุน
  ♦  รายงานผลการดำเนินงานการประเมินการลดต้นทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ♦  รายงานผลการดำเนินงานการประเมินการลดต้นทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกระบวนงานสู่ระบบราชการ 4.0 

องค์ความรู้ PMQA
  ♦ คู่มือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
  ♦ PMQA แนวคิด และการนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง
  ♦ ระบบราชการ 4.0 สู่ความเป็นเลิศได้อย่างไร
  ♦ การเปลี่ยนแปลงแบบฉีกแนวที่กระทบต่อระบบราชการไทย และการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานในโลกยุคดิจิทัล
  ♦ มองภาพอนาคตประเทศไทยแนวทางการรับมือหลังวิกฤต COVID-19
  ♦ ระบบการบริหารเป้าหมายสู่ความสำเร็จ OKRs
  ♦ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
  ♦ หลักเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
  ♦ การอบรมแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ปี พ.ศ. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนอบงค์กรสู่ระบบ 4.0 ตามเกณฑ์  PMQA ระยะที่ 
  ♦ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ระยะที่ 1 
  ♦ วิดีโอบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA ระยะที่ 1
  ♦ รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA ระยะที่ 1 
วิดีโอบรรยาย PMQA 4.0
  ♦ การอบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี 2563
 

 

 

 

(ช่วงเช้า)

 

(ช่วงบ่าย)

 

 
 
Powered by Phoca Download