Up

การกำหนดทิศทางองค์กรของกรมทรัพยากรน้ำ  ♦ หนังสืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และ ระยะ 5 ปี
  ♦ แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และ ระยะ 5 ปี (ฉบับสมบูรณ์)
  ♦ แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ระยะ 5 ปี (ฉบับสื่อสาร)

Workshop#1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

 
 

 
Clip Video
 

 
 
 
 

เรื่อง “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร”
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 64 ภาคเช้า


 

 เรื่อง “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร”
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 64 ภาคบ่าย


 

เรื่อง “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร”
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 


เอกสารประกอบการประชุม
  ♦ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด กระบวนการ โครงการสำคัญของกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ ข้อมูลประกอบการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด กระบวนการ โครงการสำคัญตามบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ Powerpoint ข้อมูลประกอบการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด กระบวนการ โครงการสำคัญตามบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ รายงานงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ ข้อมูลนำเสนอของ สอน.
  ♦ ข้อมูลนำเสนอของ สปท.
  ♦ ข้อมูลนำเสนอของ สนผ.
  ♦ ข้อมูลนำเสนอของ กนก.
  ♦ ข้อมูลนำเสนอของ สสป.
  ♦ ข้อมูลนำเสนอของ สบจ.
  ♦ ข้อมูลนำเสนอของ สทภ. 1
  ♦ ข้อมูลนำเสนอของ สทภ. 7
  ♦ ข้อมูลนำเสนอของ สทภ. 6
  ♦ ข้อมูลนำเสนอของ สลก.
  ♦ ข้อมูลนำเสนอของ ศสท
  ♦ ข้อมูลนำเสนอของ ศปว.
  ♦ powerpoint สรุปของ ดร. กิติชัย รัตนะ
  ♦ รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ฉบับสมบูรณ์)
  ♦ รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ฉบับย่อ)

Workshop#2 เรื่อง “การกำหนดทิศทางองค์กร” วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2564

 
 

 

 
Clip Video
 

 
   
 

เรื่อง “การกำหนดทิศทางองค์กร”
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 ภาคเช้า


 

เรื่อง “การกำหนดทิศทางองค์กร”
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 ภาคบ่าย


   
 
 
 
 
   
 

 เรื่อง “การกำหนดทิศทางองค์กร”
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 64 ภาคเช้า


 

 เรื่อง “การกำหนดทิศทางองค์กร”
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 64 ภาคบ่าย


   
เอกสารประกอบการประชุม
  ♦ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด กระบวนการ โครงการสำคัญของกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ ข้อมูลนำเสนอภารกิจที่ 1
  ♦ ข้อมูลนำเสนอภารกิจที่ 2
  ♦ ข้อมูลนำสเนอภารกิจที่ 3-1
  ♦ ข้อมูลนำเสนอภารกิจที่ 3-2
  ♦ ข้อมูลนำเสนอภารกิจที่ 4-1
  ♦ ข้อมูลนำเสนอภารกิจที่ 4-2
  ♦ (Draft) Vision Builder กรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ (Draft) Business Model กรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ powerpoint สรุปของ ดร. กิติชัย รัตนะ
  ♦ รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ฉบับสมบูรณ์)
  ♦ รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ฉบับย่อ)

Workshop#3 เรื่อง “การกำหนดทิศทางองค์กร” ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 - 11

 

»Click ที่รูปเพื่อเข้าชมการดำเนินการ«

 


Workshop#4 เรื่อง “ระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ 20 ปี” วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ กรมทรัพยากรน้ำ

Clip Video
 

 
   
 

เรื่อง “ระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวน
ร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ 20 ปี”

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 64 ภาคเช้า


 

เรื่อง “ระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวน
ร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ 20 ปี”

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 64 ภาคบ่าย


   
เอกสารประกอบการประชุม
  ♦ ร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ 20 ปี กรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ การทบทวนรางแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ 20 ปี กรมทรัพยากรน้ำ (ที่ปรึกษาเสนอ)
  ♦ รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติ (ฉบับสมบูรณ์)

Workshop#5 เรื่อง “รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ 20 ปี” วันที่ 16 กันยายน 2564

 
 
Clip Video
 

 
   
 

เรื่อง “รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน
ปฏิบัติราชการ 5 ปี และ 20 ปี”

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 64 ภาคเช้า-1


 

เรื่อง “รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน
ปฏิบัติราชการ 5 ปี และ 20 ปี”

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 64 ภาคเช้า-2


 

 

เอกสารประกอบการประชุม
  ♦ ร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ 20 ปี กรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติ (ฉบับสมบูรณ์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Powered by Phoca Download