Up

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU)

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
การศึกาาพัฒนาระบบ Platform สำหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูล
ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กับ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานคณะกรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

บันทึกความเข้าใจ การจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ระหว่าง
กรมทรัพยากรน้ำ กับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   
บันทึกความร่วมมือโครางการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ คทช.
ระหว่าง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กับ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมชลประทาน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกรองท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมการพัฒนาชุมชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค กรมทางหลวงชนบท สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

บันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง
กรมทรัพยากรน้ำ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

บันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง
กรมทรัพยากรน้ำ กับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ระหว่าง
กรมทรัพยากรน้ำ กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมการทำงานด้านวิศวกรรม

ให้กับบุคลากรทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชน

บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำ
ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด 

บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ


   

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่าง มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตย์ป่า และพันธ์พืช
กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในด้านการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกัน
เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ
และเข้าถึงองคืความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โดยสะดวกและทั่วถึง

บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กองทัพอากาศ กับ กรมทรัพยากรน้ำ

ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการข้อมูลสานสนเทศ

บันทึกความตกลงร่วมมือ ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

 โครงการยุทธการหน่วงน้ำในแผ่นดินเขลางค์นคร ลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กับ 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
และภัยพิบัติทางธรรมาชาติ


 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช

เพื่อความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
และพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ของทั้งสองหน่วยงาน
และความร่วมมือในการปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกัน

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กับ กรมป่าไม้

เพื่อความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
และพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ของทั้งสองหน่วยงาน
และความร่วมมือในการปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกัน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กับ กรมพัฒนาที่ดิน

เพื่อความร่วมมือในการใช้แผนที่และ/หรือข้อมูลแผนที่ และ/หรือข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาของทั้งสองหน่วยงาน
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

 

 
 
Powered by Phoca Download