การสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ♦ ใบสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ หลักฐานประกอบการสมัครองค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชนกรมทรัพยากรน้ำ
 

รางวัลระดับดี รางวัลองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษชน ประจำปี พ.ศ. 2565
การสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ♦ ใบสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ รายงานผลการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

รางวัลชมเชย รางวัลองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษชน ประจำปี พ.ศ. 2564การสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ♦ ใบสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ ข้อมูลนำเสนอประกอบการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ ติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
  ♦ ประกาศผลการพิจารณารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
 

รางวัลชมเชย รางวัลองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษชน ประจำปี พ.ศ. 2563

การสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ♦ การสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ของกรมทรัพยากรน้ำ
  ♦ ข้อมูลนำเสนอประกอบการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ ติดตาม พิจารณาและคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
  รางวัลชมเชย รางวัลองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษชน ประจำปี พ.ศ. 2562