Up

พัฒนาศูนย์บริการประชาชน ระบบ Open Data และ e-Service

  การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 


 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่องมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
 (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
 ประกาศ กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2563
 

  การดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก กรมทรัพยากรน้ำ
แนวทางการพัฒนา และมาตรฐานการให้บริการ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการให้บริการและข้อกำหนดมาตรฐานการให้บริการ Call Center
แนวทางการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก ทน. ประจำปี พ.ศ. 2564 
ผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
รายงานผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564
ผลการประเมินทักษะในการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ทน. และการติดตามผลตามแนวทางการพัฒนา
รายงานผลการประเมินทักษะและการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

การสมัครรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 แบบสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 
 ♦  เอกสารหลักฐาน

  การพัฒนา Open Data ของกรมทรัพยากรน้ำ
 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภารกิจที่ 4 แจ้งเตือนภัยและการจัดการสภาวะวิกฤต
   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภารกิจที่ 2 ฟื้นฟู พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมบริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ
   

  การพัฒนาระบบ e-Service ของกรมทรัพยากรน้ำ
   

  การสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมทรัพยากรน้ำและข้อเสนอแนะ
 ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ
 ข้อมูลผลการสำรวจผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

 

  

 
 
Powered by Phoca Download