ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลลำ น้ำในรูปแบบ Web Application


รายงานโดย วานิดา  แวมาน๊ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
 

 

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลลำ น้ำในรูปแบบ Web Application แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำทั้งส่วนกลาง และสำนักงานทรัพยากร น้ำภาค 1-10 ในวันที่ 12-13 และ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำ ให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการ แหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ และเส้นลำน้ำ โดยสามารถวิเคราะห์ความจำเป็นเร่งด่วนในการพิจารณาโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่ายสถานที่จริง รายละเอียดสภาพทั่วไปของแหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ และเส้นลำน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     
     
     
     
     
     
     
     

- ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ - ข่าวประชาสัมพันธ์ -