ข่าวศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
 
แอปกรมน้ำ มาอยู่บนมือถือคุณแล้ว
 • แอปกรมน้ำ มาอยู่บนมือถือคุณแล้ว วันนี้คุณสามารถเข้าถึงรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สถานน้ำที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนมือถือสมาร์ทโฟนได้แล้ว อ่านต่อ...ใหม่!
   
 • ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลลำ น้ำในรูปแบบ Web Application อ่านต่อ...
 • การฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1 อ่านต่อ...

 

 • การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 5/2557 อ่านต่อ...

 

 • ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ศึกษาดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง อ่านต่อ...
 • การประชุมชี้แจงนโยบาย เตรียมความพร้อม และซักซ้อมแผนป้องกันแก้ไขภัยพิบัติของระบบ IT (Contingency Plan) อ่านต่อ...
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2557 อ่านต่อ...
 • การประชุมเพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2558-2561 อ่านต่อ...
 • แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านต่อ...
 • การอบเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง iPad, All Technology in your hand.อ่านต่อ...
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม เรื่อง iPad, All Technology in your hand. อ่านต่อ...
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2557 อ่านต่อ...
 • ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง iPad,All Technology in your hand. ระหว่างวันที่ อ่านต่อ...
 • การสัมมนาโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2558-2561 อ่านต่อ...
 • การจัดฝึกอบรบการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลลำน้ำในรูปแบบ Web Application โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลทะเบียนแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ (ระยะที่ 2)  อ่านต่อ...
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำ อ่านต่อ...
 • การพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตาม “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ”(Government Website Standard)  อ่านต่อ...
 • การฝึกอบรมการใช้งานโครงการฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...
 • การจัดสัมมนาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ (ครั้งที่ 2)  อ่านต่อ...
 • พิธีปล่อยคาราวานเพื่อบรรเทาภัยพิบัติด้านน้ำแก่ประชาชนทั่วประเทศ  อ่านต่อ...
 • การจัดสัมมนาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...
 • กิจกรรมทำบุญอาคาร เนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดอาคารกรมทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...
 • การรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาฝึกงาน  อ่านต่อ...
 • การฝึกอบรบการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลลำน้ำในรูปแบบ Web Application ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ    ระบบข้อมูลทะเบียนแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ (ระยะที่ 1) อ่านต่อ...
 • การอบรม เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารอ่านต่อ...
 • สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยจัดสัมมนาการเตือนภัยน้ำท่วม อ่านต่อ...
       -
ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ -