ข่าวประชาสัมพันธ์
 

  การอบเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง iPad, All Technology in your hand.อ่านต่อ... ใหม่!
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม เรื่อง iPad, All Technology in your hand. อ่านต่อ...
  ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง iPad,All Technology in your hand. ระหว่างวันที่ อ่านต่อ...
 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การเขียนโปรแกรมและการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเว็บไซต์ อ่านต่อ...
 ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การเขียนโปรแกรมและการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเว็บไซต์ อ่านต่อ...

  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การเขียนโปรแกรมและการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเว็บไซต์ (รุ่นที่ 3)  อ่านต่อ...
 


  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การเขียนโปรแกรมและการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเว็บไซต์ (รุ่นที่ 2)
อ่านต่อ...
 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การเขียนโปรแกรมและการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเว็บไซต์ (รุ่นที่ 1) อ่านต่อ...
 
  การพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตาม “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ”(Government Website Standard) อ่านต่อ...
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การนำเสนอให้ตื่นตลึงด้วย เพาเวอร์พลอยท์ 2010  อ่านต่อ...
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมฟรอนท์เพจ อ่านต่อ...
 

 

 

-ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ - ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสานสนเทศ -

 

 

ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 180/3 ซ.34 ถ. พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 02-270-6000 ต่อ 6303