การฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1

 


รายงานโดย วานิดา  แวมาน๊ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
 


เมื่อวันที่ 19 - 23 มกราคม 2558 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้มีการจัดอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง โดยมี นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในการเปิดอบรม วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information : GIS) ในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งมี วิทยากรจากกรมแผนที่ทหาร วิทยากรจากสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา วิทยากรจากศูนย์ป้องกันวิตกฤติน้ำ และวิทยากรจากศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 10 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

     
     
     
     
     

           

- ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ - ข่าวศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ -