หน่วยงานภายใน

  สำนักบริหารกลาง   ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
  สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา   สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ   สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
  สำนักบริหารจัดการน้ำ   สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
  ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ   สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   กลุ่มงานนิติการ
  กลุ่มตรวจสอบภายใน   สำนักผู้ตรวจราชการกรม
  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1   สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2
  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3   สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5   สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6
  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7   สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9   สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10
  สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง  

กระทรวง

  สำนักนายกรัฐมนตรี   กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง   กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา   กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน   กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน   กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงอุตสาหกรรม   กระทรวงสาธารณสุข-
ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ - ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสานสนเทศ -

 

 

ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 180/3 ซ.34 ถ. พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 02-270-6000 ต่อ 6303