ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศ eBooks สื่อดิจิตอล เรียนออนไลน์ พันธกิจ บุคลากร แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการพัฒนาความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศ฿นย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

จากการที่กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานภายในของกรมทรัพยากรน้ำ โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2558 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ จึงได้จัดการอบรมการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ขึ้นเพื่อให้การอบรมให้ผู้ใช้งาน ได้สามารถใช้งานสารบรรณได้สะดวกรวดเร็ว ใช้งานง่าย อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามกฎระเบียบ และประหยัดการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ โดยมีวิทยากรรับเชิญจาก บริษัท เอ็กซ์เซล ลิ้งค์ จำกัด การอบรมแบ่งเป็น 4 ครั้ง ดังนี้

2 ครั้งนี้ จะอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์นี้มาก่อน

การอบรมทั้งสี่ครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้ และเพิ่มเติมความเข้าใจในการใช้งานระบบสารบรรณ อันจะมีผลให้สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว อย่างเป็นระบบได้ถูกต้อง มีผลพลอยได้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้กระดาษ ลดเวลาและพลังงานในการเดินทางส่งเอกสาร รวมทั้งประหยัดเวลาในการทำงานอย่างรวดเร็ว

 


- WaterITCenter.com -