foto1
ศึกษาดูงานกรมธนารักษ์
foto1
สัมมนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@mail.dwr.go.th
ติดต่อเรา


  ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้มีจัดการอบรมการใช้ระบบบริการขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบบริการขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11  เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสายชลชั้น 9  โดยผ่านระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ (Video Conference) การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ระบบบริการขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 
   ปัจจุบันมีการปรับปรุงและบังคับใช้ระเบียบข้อกำหนดในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อควบคุม กำกับการดำเนินงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำเล็งเห็นความสำคัญในระเบียบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : การจัดทำข้อกำหนดและขอบข่ายโดยละเอียดของงาน (TOR) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง...

เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2561 นายธนะศักดิ์  ประเสริฐศรี รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์สารสนเททรัพยากรน้ำ ได้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ สำหรับเจ้าหน้าที่ผูู้ดูแลระบบเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลลำ น้ำในรูปแบบ Web Application แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำทั้งส่วนกลาง และสำนักงานทรัพยากร น้ำภาค 1-10 ในวันที่ 12-13 และ 16 กุมภาพันธ์ 2558

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลลำ น้ำในรูปแบบ Web Application

  เมื่อวันที่ 19 - 23 มกราคม 2558 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้มีการจัดอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง โดยมี นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในการเปิดอบรม วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information : GIS)

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1Copyright © 2018 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.