foto1
ศึกษาดูงานกรมธนารักษ์
foto1
สัมมนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการพัฒนา Mobile Application กรมทรัพยากรน้ำ โดยมีนางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการเปิดประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนา Mobile Application กรมทรัพยากรน้ำ มีความสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์โครงการ

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการพัฒนา Mobile Application กรมทรัพยากรน้ำ 

  ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้มีจัดการอบรมการใช้ระบบบริการขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบบริการขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11  เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสายชลชั้น 9  โดยผ่านระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ (Video Conference) การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ระบบบริการขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 
   ปัจจุบันมีการปรับปรุงและบังคับใช้ระเบียบข้อกำหนดในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อควบคุม กำกับการดำเนินงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำเล็งเห็นความสำคัญในระเบียบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : การจัดทำข้อกำหนดและขอบข่ายโดยละเอียดของงาน (TOR) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง...

เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2561 นายธนะศักดิ์  ประเสริฐศรี รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์สารสนเททรัพยากรน้ำ ได้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ สำหรับเจ้าหน้าที่ผูู้ดูแลระบบเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลลำ น้ำในรูปแบบ Web Application แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำทั้งส่วนกลาง และสำนักงานทรัพยากร น้ำภาค 1-10 ในวันที่ 12-13 และ 16 กุมภาพันธ์ 2558

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลลำ น้ำในรูปแบบ Web ApplicationCopyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.