foto1
ศึกษาดูงานกรมธนารักษ์
foto1
สัมมนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา


เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2561 นายธนะศักดิ์  ประเสริฐศรี รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์สารสนเททรัพยากรน้ำ ได้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ สำหรับเจ้าหน้าที่ผูู้ดูแลระบบเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลลำ น้ำในรูปแบบ Web Application แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำทั้งส่วนกลาง และสำนักงานทรัพยากร น้ำภาค 1-10 ในวันที่ 12-13 และ 16 กุมภาพันธ์ 2558

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลลำ น้ำในรูปแบบ Web Application

  เมื่อวันที่ 19 - 23 มกราคม 2558 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้มีการจัดอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง โดยมี นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในการเปิดอบรม วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information : GIS)

อ่านเพิ่มเติม: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557   ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 5/2557

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพยากรน้ำ (CIO) คณะกรรมการโครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง จำกัด (ที่ปรึกษาฯ) เดินทางศึกษาดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการดูแลบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อุปกรณ์ Firewall ณ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ศึกษาดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังCopyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.