foto1
ศึกษาดูงานกรมธนารักษ์
foto1
สัมมนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา Mobile Application กรมทรัพยากรน้ำ โดยมี นางสาวจิรายุ  ศักดาศิริสถาพร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กล่าวรายงาน ซึ่งการดำเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ  พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  Mobile Application กรมทรัพยากรน้ำ โดยมีผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 จำนวนรวม 80 คน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมกาญมณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร . ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานสัมมนาและเผยแพร่การใช้งาน Mobile Application “ห้องสมุดกรีนดิจิทัล” (Green Digital Libary) ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และร่วมประชุมเรื่อง “การบูรณาการข้อมูลห้องสมุดกรีนดิจิทัล” ณ ห้องประชุมมินตรา (302)  กรุงเทพมหานคร . ภาพประกอบข่าว

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  ศูนย์สารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมคณะทำงานด้านการกำกับดูแลข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายเอนก ชมพานิชย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 ซึ่งมีผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และสำหรับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) . ภาพประกอบข่าว . ภาพประกอบข่าว

 

 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น.ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัดการอบรมหลักสูตร การใช้งานสำหรับผู้นำเข้าข้อมูล Mobile Application ณ ห้องประชุมสามชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ โดยมีวิทยากรจากบริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเท็ม จำกัด เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับภาพรวมการออกแบบและการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูล Mobile Application กรมทรัพยากรน้ำ และการใช้งานระบบบริหารจัดการและการเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO. Conference) สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 . ภาพประกอบข่าว

 

  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น.ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัดการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการ Mobile Application ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศทรัพยกรน้ำ โดยมีวิทยากรจากบริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเท็ม จำกัด เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับภาพรวมการออกแบบและการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูล Mobile Application กรมทรัพยากรน้ำ และการใช้งานระบบบริหารจัดการและการเชื่อมโยงข้อมูล  . ภาพประกอบข่าวCopyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.