foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัดการอบรม "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ" โดยมีนางสาวพสชนัน  สุภาคกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ การจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ สู่ระบบราชการ 4.0 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 40 คน เข้าร่วมอบรม สำหรับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Video Conference . ภาพประกอบข่าวCopyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.