foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา Mobile Application กรมทรัพยากรน้ำ โดยมี นางสาวจิรายุ  ศักดาศิริสถาพร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กล่าวรายงาน ซึ่งการดำเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ  พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  Mobile Application กรมทรัพยากรน้ำ โดยมีผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 จำนวนรวม 80 คน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมกาญมณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร . ภาพประกอบข่าวCopyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.