foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  ศูนย์สารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมคณะทำงานด้านการกำกับดูแลข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายเอนก ชมพานิชย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 ซึ่งมีผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และสำหรับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) . ภาพประกอบข่าว . ภาพประกอบข่าว

 Copyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.